- Διαφήμιση -

Άνοιξε η πλατφόρμα για τον αντιγριπικό εμβολιασμό χωρίς συνταγή στα φαρμακεία

Άνοι­ξε σήμε­ρα (01/11/2023) η δυνα­τό­τη­τα δια­σύν­δε­σης των φαρ­μα­κεί­ων με την πλατ­φόρ­μα του Εθνι­κού Μητρώ­ου Εμβο­λια­σμού, σύμ­φω­να με νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση του Πανελ­λή­νιου Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου (ΠΦΣ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.