- Διαφήμιση -

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Ανοιχτά διόδια για τις διελεύσεις οχημάτων

Ελεύ­θε­ρα θα γίνε­ται, όπως σε κάθε εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση, η διέ­λευ­ση των πολι­τών από τα διό­δια των αυτο­κι­νη­το­δρό­μων της χώρας στις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές 2023, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θεί η μετα­κί­νη­σή τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.