- Διαφήμιση -

Αγία κηρύχθηκε η Γαβριηλία Παπαγιάννη

Αγία είναι από χθες ‑ύστε­ρα από από­φα­ση του Οικου­με­νι­κού Πατριαρ­χεί­ου- η γερό­ντισ­σα της αγά­πης Γαβρι­η­λία Παπα­γιάν­νη, η οποία άφη­σε, αδιαμ­φι­σβή­τη­τα, ένα πολυ­σή­μα­ντο κοι­νω­νι­κό, φιλαν­θρω­πι­κό και κυρί­ως πνευ­μα­τι­κό έργο. Η Μητέ­ρα Τερέ­ζα, ο Baba Amte και δεκά­δες ακό­μη ακτι­βι­στές, που γνώ­ρι­ζαν τη γερό­ντισ­σα, έκα­ναν λόγο για έναν άνθρω­πο με ήθος, που προ­σέ­φε­ρε αγά­πη αδιακρίτως…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.