- Διαφήμιση -

Δημόσιο: Τι είναι ο «mitos.gov.gr» και πως θα αντιμετωπίσει τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας

Έξο­δο από το λαβύ­ριν­θο της γρα­φειο­κρα­τί­ας του Δημο­σί­ου θέλει να δώσει το ίδιο το κρά­τος προ­χω­ρώ­ντας στη χαρ­το­γρά­φη­ση της λει­τουρ­γί­ας του και των δια­δι­κα­σιών του ώστε να μπο­ρεί να έχει πρό­σβα­ση σε αυτές ο πολίτης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Δικαιώ­μα­τα Ελευ­θε­ρί­ες Δικαιο­σύ­νη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.