- Διαφήμιση -

Δυνατότητα να καταγγέλλουν παραβίαση των δικαιωμάτων τους στο Διαδίκτυο θα έχουν οι πολίτες

Τη δυνα­τό­τη­τα να καταγ­γεί­λουν περι­πτώ­σεις παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, παρά­νο­μου, επι­βλα­βούς περιε­χο­μέ­νου, αγα­θών ή υπη­ρε­σιών έχουν στη διά­θε­σή τους οι χρή­στες του Διαδικτύου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.