- Διαφήμιση -

Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Έκτακτη ενίσχυση για 750.000 συνταξιούχους μέχρι τα Χριστούγεννα

Έκτα­κτη οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση, επί­δο­μα προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς, τη δεύ­τε­ρη φέτος, θα λάβουν σχε­δόν 750.000 συντα­ξιού­χοι, πιθα­νό­τα­τα λίγο πριν τα Χρι­στού­γεν­να. Η ενί­σχυ­ση αφο­ρά σε εκεί­νους με θετι­κή προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά που δεν θα δουν αύξη­ση στις συντά­ξεις τους με το νέο έτος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.