- Διαφήμιση -

Ευρωεκλογές: Ανακοινώθηκαν όλα τα εκλογικά κέντρα – Μάθε πού ψηφίζεις

Στη διά­θε­ση των πολι­τών τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να στοι­χεία της ψηφια­κής πλατ­φόρ­μας του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών με το πού ψηφί­ζουν οι πολί­τες, ενό­ψει 9ης Ιου­νί­ου και ευρω­ε­κλο­γών. Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση από σήμε­ρα, Παρα­σκευή (24/05), υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα στους ψηφο­φό­ρους να δουν το εκλο­γι­κό τμή­μα που ψηφί­ζουν με βάση την διεύ­θυν­ση κατοικίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.