- Διαφήμιση -

Νέες ταυτότητες: Μέχρι πότε πρέπει να την αλλάξετε – Το πρόστιμο που θα πληρώσετε

Οι πολί­τες μπο­ρούν να μπουν στο id.gov.gr με κωδι­κούς taxisnet και να ζητή­σουν την έκδο­ση νέας ταυ­τό­τη­τας ή την αντι­κα­τά­στα­σή της λόγω μετα­βο­λής των στοι­χεί­ων, λήξης ισχύ­ος, φθο­ράς ή παλαιότητας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.