- Διαφήμιση -

Παρβοϊός: Τι προκαλεί ο ιός από τον οποίο πέθανε ένα παιδί 3,5 ετών

Ο ανθρώ­πι­νος παρ­βο­ϊ­ός Β19 (Parvovirus B19) είναι ο αιτιο­λο­γι­κός ιός του λοι­μώ­δους ερυ­θή­μα­τος σε παι­διά, ενώ μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει απλα­στι­κές κρί­σεις σε ασθε­νείς με αναιμία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.