- Διαφήμιση -

Έλληνες χιονοδρόμοι προετοιμάζονται στους παγετώνες της Αυστρίας

Στον παγετώνα του Χίντερτουξ και στο Ραμσάου συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές της χιονοδρομίας

Στον παγε­τώ­να του Χίντερ­τουξ θα είναι μέχρι τα τέλη του Οκτω­βρί­ου η πλειο­ψη­φία των αθλη­τών των Εθνι­κών ομά­δων αλπι­κού σκι. Το συγκε­κρι­μέ­νο χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο απο­τε­λεί πόλο έλξης, αυτή την περί­ο­δο, για τους καλύ­τε­ρους έλλη­νες και ξένους αθλη­τές λόγω των εξαι­ρε­τι­κών χιο­νο­δρο­μι­κών συνθηκών.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.