- Διαφήμιση -

Eurobasket 2022: Ήττα και αποκλεισμός για την Εθνική μας από την Γερμανία (107–96)

Η Ελλά­δα κλει­δώ­θη­κε από τα… κορ­μιά της Γερ­μα­νί­ας και σφυ­ρο­κο­πή­θη­κε πίσω από τη γραμ­μή των 6,75 από όπου οι γηπε­δού­χοι έβλε­παν το καλά­θι σαν βαρέ­λι και ακό­μα πιο μεγά­λο. Τελι­κό σκορ 107–96.

Ο Γιάν­νης μπο­ρεί να έφτα­σε στα γνω­στά του στά­νταρ, όμως δεν λει­τούρ­γη­σε τίπο­τε άλλο από αυτά που σε όλα τα προη­γού­με­να παι­χνί­δια μας… έσω­ναν. Η άμυ­νά μας δεν έβγα­λε νεύ­ρο και ενέρ­γεια, εκτός του Λαρεν­τζά­κη που έμοια­ζε να παλεύ­ει μόνος του σε ρωμαϊ­κή αρέ­να με λιοντάρια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.