- Διαφήμιση -

Υστέρνια: Το αμφιθεατρικό χωριό της Τήνου με θέα το Αιγαίο

Τα Υστέρ­νια είναι από τα μεγα­λύ­τε­ρα χωριά της Τήνου και βρί­σκο­νται στο δυτι­κό τμή­μα του νησιού (Έξω Μεριά).

Ο οικι­σμός συνα­ντά­ται από το 1600 και έφτα­σε στη μεγά­λη του ακμή στις αρχές του 20ου αι.

Το όνο­μα Υστέρ­νια (και όχι Ιστέρ­νια πλέ­ον) προ­ήλ­θε μάλ­λον από τη θέση του, αφού στο παρελ­θόν ήταν το τελευ­ταίο χωριό στο οποίο κατέ­λη­γε ο αμα­ξω­τός δρό­μος. Σύμ­φω­να με άλλη εκδο­χή, οφεί­λε­ται στον μεγά­λο αριθ­μό στερ­νών του χωριού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.