- Διαφήμιση -

Super League 2: Aναβλήθηκαν 15 παιχνίδια λόγω κορονοϊού

Ο κορο­νο­ϊ­ός επε­λαύ­νει μέσω της μετάλ­λα­ξης Όμι­κρον που έχει εκτο­ξεύ­σει τα κρού­σμα­τα, με πάρα πολ­λές ομά­δες να μην είναι σε θέση να αγω­νι­στούν. Γεγο­νός που επι­βε­βαιώ­νε­ται και από την από­φα­ση της Super League 2 να προ­χω­ρή­σει στην ανα­βο­λή 15 αγώ­νων για τους δύο ομί­λους. Πράγ­μα που σημαί­νει ότι μόνο ένα παι­χνί­δι και συγκε­κρι­μέ­να το Επι­σκο­πή – Λεβα­δεια­κός θα διε­ξα­χθεί κανονικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.