- Διαφήμιση -

Γιώργος Παξινός: “Δεν υπάρχει ψυχή, όλα πηγάζουν από τον εγκέφαλο”

Τι λέει ο κορυφαίος Έλληνας νευροεπιστήμονας

Οι άνθρω­ποι πρέ­πει να εγκα­τα­λεί­ψουν την ψευ­δαί­σθη­ση πως υπάρ­χει ψυχή, αφού όλα ‑και τα συναι­σθή­μα­τα- προ­έρ­χο­νται και ελέγ­χο­νται από τον εγκέ­φα­λο, λέει σε συνέ­ντευ­ξή του στο Αθη­ναϊ­κό & Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο κορυ­φαί­ος Έλλη­νας νευ­ρο­ε­πι­στή­μων της δια­σπο­ράς Γιώρ­γος Παξινός.

O Γιώρ­γος Παξι­νός είναι μέλος (αντε­πι­στέλ­λον) της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών από το 2012 και της Αυστρα­λια­νής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών από το 2009. Είναι διε­θνώς γνω­στός και πολυ­βρα­βευ­μέ­νος για τη συμ­βο­λή του στη νευ­ρο­α­να­το­μία και στη χαρ­το­γρά­φη­ση του εγκε­φά­λου του ανθρώ­που και των ζώων. Τα συγ­γράμ­μα­τά του και οι έρευ­νές του έχουν ανοί­ξει νέους δρό­μους στην κατα­πο­λέ­μη­ση νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κών παθή­σε­ων όπως το Πάρ­κιν­σον και το Αλτσχάιμερ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.