- Διαφήμιση -

ΕΟΤ: Προβολή της Ελλάδας στο βρετανικό κοινό ως ιδανικό προορισμό για τουρισμό περιπέτειας

Η ανά­δει­ξη και προ­βο­λή της Ελλά­δας στο βρε­τα­νι­κό κοι­νό ως ιδα­νι­κού προ­ο­ρι­σμού για του­ρι­σμό περι­πέ­τειας ήταν ο στό­χος της συμ­με­το­χής του ΕΟΤ για πρώ­τη φορά στο διή­με­ρο συνέ­δριο- Β2Β workshop της ATAS (Association of Touring and Adventure Suppliers) στο Liverpool του Ην. Βασι­λεί­ου (10 & 11 Οκτω­βρί­ου 2023)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.