- Διαφήμιση -

Ιδρύεται Εθνικός Φορέας Οδικής Ασφάλειας — Έρχονται αλλαγές στη νομοθεσία

Την ίδρυ­ση Εθνι­κού Φορέα Οδι­κής Ασφά­λειας, εξήγ­γει­λε η υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, αρμό­δια για τον τομέα των Μετα­φο­ρών, Χρι­στί­να Αλε­ξο­πού­λου κατά τη συνε­δρί­α­ση της Ειδι­κής Μόνι­μης Επι­τρο­πής Οδι­κής Ασφά­λειας της Βουλής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.