- Διαφήμιση -

Έρχεται task force στα σχολεία για την αντιμετώπιση της βίας: Ποια θα είναι η αποστολή της

Εξει­δι­κευ­μέ­νη τετρα­με­λής ομά­δα ειδι­κών (task force) ανα­μέ­νε­ται να δημιουρ­γη­θεί για την αντι­με­τώ­πι­ση της για τη βίας στα σχο­λεία, όπως προ­α­νήγ­γει­λε σε συνέ­ντευ­ξή της η υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού Δόμνα Μιχαηλίδου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.