- Διαφήμιση -

Γαλάζιες σημαίες 2024: Η λίστα με τις 625 πιο καθαρές παραλίες — Στη 2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα

Ανα­κοι­νώ­θη­καν από την Ελλη­νι­κή Εται­ρία Προ­στα­σί­ας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνι­κό Χει­ρι­στή του Διε­θνούς Προ­γράμ­μα­τος «Γαλά­ζια Σημαία» στην Ελλά­δα, οι βρα­βεύ­σεις ακτών, μαρι­νών και του­ρι­στι­κών σκαφών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.