- Διαφήμιση -

Ο αγροτουρισμός ως αειφόρος εναλλακτική προοπτική ανάπτυξης των προορισμών

Λόγω των νέων τάσε­ων που έχουν δια­μορ­φω­θεί μετά την παν­δη­μία, των φαι­νο­μέ­νων υπερ­κο­ρε­σμού σε αρκε­τούς προ­ο­ρι­σμούς και  του στρε­σο­γό­νου σύγ­χρο­νου τρό­που ζωής, το  κατα­να­λω­τι­κό κοι­νό αντι­λαμ­βά­νε­ται πλέ­ον την αξία της φύσης, του παρα­δο­σια­κού τρό­που ζωής των κατοί­κων των χωριών, της συμ­με­το­χής σε αγρο­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και της  αυθε­ντι­κής κουζίνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.