- Διαφήμιση -

Σπέτσες — Από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρωνικού

Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά του Αργοσαρωνικού

Σήμα κατα­τε­θέν της πόλης είναι το λιμά­νι της Ντά­πιας, με τη φημι­σμέ­νη πλα­τεία του, σημείο συνά­ντη­σης των κατοί­κων και των επι­σκε­πτών. Στο κέντρο της πλα­τεί­ας Ποσει­δω­νί­ου δεσπό­ζει το επι­βλη­τι­κό άγαλ­μα της Λασκα­ρί­νας Μπου­μπου­λί­νας. Η Καγκε­λα­ρία, που βρί­σκε­ται στην άκρη του λιμα­νιού της Ντά­πιας, έχει μεγά­λη ιστο­ρία. Πριν από το 1770 χρη­σί­μευε ως τόπος συγκέ­ντρω­σης των προ­κρί­των του νησιού, ενώ αργό­τε­ρα στέ­γα­σε το Δημαρχείο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.