- Διαφήμιση -

Τα ελληνικά νησιά που «ψηφίζει» το National Geographic για διακοπές το καλοκαίρι του 2024

Στην Ελλά­δα υπάρ­χουν περί­που 6.000 νησιά, νησί­δες και βρα­χο­νη­σί­δες. Από αυτά, τα 227 κατοι­κού­νται. Μόλις 79 έχουν πλη­θυ­σμό πάνω από 100 κατοί­κους και 53 πάνω από 1.000. Το περιο­δι­κό National Geographic προ­τεί­νει τα καλύ­τε­ρα ελλη­νι­κά νησιά για να επι­σκε­φθεί κανείς το 2024, και οι επι­λο­γές του δεν είναι αυτές που έχου­με συνη­θί­σει από παρό­μοια αφιερώματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.