- Διαφήμιση -

«Θύμαινα»: Το πανέμορφο μικρό νησάκι του Ανατολικού Αιγαίου

Η Ελλά­δα έχει, ομο­λο­γου­μέ­νως, εκα­το­ντά­δες μικρά νησά­κια, άγνω­στα για τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία των ταξι­διω­τών, αλλά μονα­δι­κά. Στους νησιω­τι­κούς αυτούς προ­ο­ρι­σμούς περι­λαμ­βά­νε­ται και η Θύμαι­να στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο, που ανή­κει στο νησιώ­τι­κο συμπλέγ­μα των Φούρ­νων Κορ­σε­ών, ανά­με­σα στην Ικα­ρία και τη Σάμο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.