- Διαφήμιση -

Αλάτι: O «χρυσός»… της θάλασσας των Κυθήρων

Μπο­ρεί κάπο­τε να απο­τε­λού­σε είδος πολυ­τε­λεί­ας που μόνο οι γευ­σι­γνώ­στες ξεχώ­ρι­ζαν και χρη­σι­μο­ποιού­σαν, ωστό­σο τα τελευ­ταία χρό­νια, αρχί­ζει να ανα­γνω­ρί­ζε­ται και πάλι η θρε­πτι­κή αξία του. Ο λόγος για το φυσι­κό θαλασ­σι­νό αλά­τι Κυθή­ρων που μπαί­νει ξανά στην κου­ζί­να της νοικοκυράς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.