- Διαφήμιση -

Εκπαίδευση: Πολιτικές σκοπιμότητες κρυμμένες σε αλγόριθμους.

Του Χάρη Στεργίου

Οι αντι­φά­σεις του αλγό­ριθ­μου που επε­λέ­γη για την Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής για τα Α.Ε.Ι. θα φανούν στο τέλος Αυγού­στου όταν θα ανα­κοι­νω­θούν οι τελι­κές βάσεις εισα­γω­γής. Τότε θα ζήσου­με οξύ­μω­ρες κατα­στά­σεις. «Απο­τυ­χη­μέ­νοι αρι­στού­χοι», Τμή­μα­τα με 5 μόνο φοι­τη­τές (πχ Ωκε­α­νο­γρα­φί­ας),  πρυ­τά­νεις και υπουρ­γείο να αλλη­λο­κα­ταγ­γέ­λο­νται, την αντι­πο­λί­τευ­ση «στα κάγκε­λα», γονείς και μαθη­τές να δια­μαρ­τύ­ρο­νται και το υπουρ­γείο να εκθειά­ζει την μαγι­κή του πολι­τι­κή  που εξα­φα­νί­ζει τμή­μα­τα Α.Ε.Ι κι αφή­νει εκτός 20.000 υπο­ψή­φιους μαθη­τές να βρού­νε το δρό­μο τους στην ιδιω­τι­κή εκπαί­δευ­ση ή το εξωτερικό.

Όλοι φαί­νο­νται να έχουν δίκαιο ή άδι­κο ανά­λο­γα την οπτι­κή με την οποία  κοι­τά­ζου­με τα πράγ­μα­τα. Κι εδώ έρχε­ται η Πολι­τι­κή! Για άλλους είναι κάτι που έπρε­πε να είχε γίνει από χρό­νια για να στα­μα­τή­σει το φαι­νό­με­νο υπο­ψή­φιοι  με βαθ­μο­λο­γία 2 και 3 να εισά­γο­νται στα πανε­πι­στή­μια . Για άλλους είναι ανα­δια­νο­μή εισο­δή­μα­τος και ενί­σχυ­ση του ιδιω­τι­κού τομέα της εκπαί­δευ­σης. Πολ­λές γνώ­μες ακού­γο­νται κι θα ακου­στούν. Σε ένα πράγ­μα όμως πρέ­πει να συμ­φω­νή­σου­με ως κοι­νω­νία. Αλλα­γές δεν πρέ­πει να ανα­κοι­νώ­νο­νται στη μέση της σχο­λι­κής χρο­νιάς και ο οικο­γε­νεια­κός ή ατο­μι­κός  προ­γραμ­μα­τι­σμός πρέ­πει να είναι καθό­λα σεβα­στός. Δεν μπο­ρεί ο πολι­τι­κοί  και οι πρω­το­βου­λί­ες τους να ανα­στα­τώ­νουν την κοι­νω­νία, την οικο­νο­μία και να μετα­τρέ­πουν τη ζωή μας σε μια εμπει­ρία πάνω σε κινού­με­νη άμμο!

Βρεί­τε μας και στις σχε­τι­κές θεμα­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:

Η Εκπαί­δευ­ση σήμε­ρα Education today

Τεχνι­κή Επαγ­γελ­μα­τι­κή Εκπαί­δευ­ση — Κατάρ­τι­ση σήμερα

φοι­τη­τι­κή ΕΠΙκοινωνία

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.