- Διαφήμιση -

Κάθε δύο ημέρες χάνεται ένα παιδί στην Ελλάδα — Τα ανησυχητικά στοιχεία από το «Χαμόγελο»

Ο πρό­ε­δρος της Μη Κυβερ­νη­τι­κής Οργά­νω­σης (ΜΚΟ) «Χαμό­γε­λο του Παι­διού», Κώστας Γιαν­νό­που­λος, παρου­σί­α­σε μερι­κά ανη­συ­χη­τι­κά στοι­χεία σε ό,τι αφο­ρά τις εξα­φα­νί­σεις παι­διών, κάνο­ντας λόγο πως κάθε δύο ημέ­ρες χάνε­ται ένα ανήλικο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.