- Διαφήμιση -

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου»

Η Μεγά­λη Πέμ­πτη σύμ­φω­να με την Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία αφο­ρά στην ανά­μνη­ση τεσ­σά­ρων γεγο­νό­των τα οποία περι­γρά­φο­νται στα Ευαγ­γέ­λια. Αυτά συνέ­βη­σαν, σύμ­φω­να με τις ευαγ­γε­λι­κές ανα­φο­ρές, λίγο πριν τη Σταύρωση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.