- Διαφήμιση -

Οδηγίες από τη ΓΣΕΕ για την προστασία εργαζομένων από τον καύσωνα — Τι προβλέπεται

Τι ισχύ­ει για τους εργα­ζό­με­νους και τις εργα­ζό­με­νες και την αντι­με­τώ­πι­ση της θερ­μι­κής κατα­πό­νη­σης ενη­με­ρώ­νουν με ανα­κοί­νω­σή τους, η Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Ελλά­δας (ΓΣΕΕ), η Γραμ­μα­τεία Υγεί­ας και Ασφά­λειας στην Εργα­σία και το Κέντρο Πλη­ρο­φό­ρη­σης Εργα­ζο­μέ­νων & Ανέρ­γων της Συνο­μο­σπον­δί­ας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.