- Διαφήμιση -

Όλα έτοιμα στο ΥΠΕΣ για τις ευρωεκλογές – Επιτυχής η τελική δοκιμή για τα αποτελέσματα

Με από­λυ­τη επι­τυ­χία ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα, Πέμ­πτη 6 Ιου­νί­ου, στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών η τελι­κή γενι­κή δοκι­μή στα συστή­μα­τα για τη συγκέ­ντρω­ση και μετά­δο­ση των απο­τε­λε­σμά­των των ευρω­ε­κλο­γών το βρά­δυ της Κυρια­κής (9/6)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.