- Διαφήμιση -

Στα σκαριά υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων και ειδικό τέλος κλιματικής κρίσης

Την υπο­χρε­ω­τι­κή ασφά­λι­ση ή την παρο­χή ισχυ­ρών κινή­τρων για την ασφά­λι­ση κτι­ρί­ων και επι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των δρο­μο­λο­γεί η κυβέρ­νη­ση, στο πλαί­σιο της ανα­θε­ώ­ρη­σης του μηχα­νι­σμού αντι­με­τώ­πι­σης των οικο­νο­μι­κών συνε­πειών από μελ­λο­ντι­κές θεομηνίες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.