- Διαφήμιση -

Λίμνη Στεφανιάδα: Η κατολίσθηση και η ατελείωτη φυσική ομορφιά

Η μικρή λίμνη Στε­φα­νιά­δας, σχη­μα­τί­στη­κε από κατα­κρή­μνι­ση του εδά­φους και την δημιουρ­γία λεκά­νης που σιγά – σιγά γέμι­σε νερό το (1963–64), βρί­σκε­ται 2 χλμ. περί­που από τη Μονή Σπη­λιάς, έχει επι­φά­νεια μόλις 175 στρεμμάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.