- Διαφήμιση -

Θεραπευτική Ιππασία και Ιπποθεραπεία

Τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας κατατάσσονται σε σωματικά, νοητικά-αισθητηριακά και ψυχολογικά.

Η θερα­πευ­τι­κή ιππα­σία είναι μια δρα­στη­ριό­τη­τα η οποία χρη­σι­μο­ποιεί την κίνη­ση του αλό­γου για να βελ­τιώ­σει νευ­ρο­λο­γι­κές και αισθη­τη­ρια­κές δυσλει­τουρ­γί­ες σε ασθε­νείς με κινη­τι­κά και νοη­τι­κά προβλήματα.

Η ιππο­θε­ρα­πεία είναι το πιο εξει­δι­κευ­μέ­νο κομ­μά­τι της θερα­πευ­τι­κής ιππα­σί­ας, καθώς πρό­κει­ται για μια φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τι­κή ή εργο­θε­ρα­πευ­τι­κή πρά­ξη, η οποία χρη­σι­μο­ποιεί την κίνη­ση του αλό­γου ως μέρος ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου θερα­πευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για να πετύ­χει λει­τουρ­γι­κά αποτελέσματα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Υγεία σήμε­ρα Health today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.