- Διαφήμιση -

Τριπλή παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε η Κομισιόν

Για τρεις δια­φο­ρε­τι­κές υπο­θέ­σεις απο­φά­σι­σε η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή να παρα­πέμ­ψει την Ελλά­δα στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο. Αυτό σημαί­νει ότι για τις συγκε­κρι­μέ­νες υπο­θέ­σεις δια­πι­στώ­θη­κε άρνη­ση συμ­μόρ­φω­σης των ελλη­νι­κών αρχών με τους ευρω­παϊ­κούς κανο­νι­σμούς και τις σχε­τι­κές υπο­δεί­ξεις των ευρω­παϊ­κών θεσμών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.