- Διαφήμιση -

Black Friday: Στον «χορό» των προσφορών η αγορά

Μια εβδο­μά­δα σχε­δόν πριν από τη Black Friday, οι μεγά­λες αλυ­σί­δες έχουν μπει για τα καλά στη «μάχη» των προ­σφο­ρών. Οι επι­χει­ρή­σεις ηλε­κτρι­κών και ηλε­κτρο­νι­κών ειδών, τα προη­γού­με­να χρό­νια έδι­ναν, έτσι κι αλλιώς, το «έναυ­σμα» για την έναρ­ξη της Black Friday από νωρίς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Το Εμπό­ριο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.