- Διαφήμιση -

Σύσταση Task Force για τον τουρισμό συμφώνησαν Όλγα Κεφαλογιάννη και Τζορτζ Τσούνης

Στη σύστα­ση Ομά­δας Εργα­σί­ας (Task Force) προ­κει­μέ­νου να συζη­τού­νται και να εξε­τά­ζο­νται ειδι­κό­τε­ρα ζητή­μα­τα της του­ρι­στι­κής συνερ­γα­σί­ας ανά­με­σα στο υπουρ­γείο Του­ρι­σμού με την πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ελλά­δα συμ­φώ­νη­σαν από κοι­νού η υπουρ­γός Του­ρι­σμού Όλγα Κεφα­λο­γιάν­νη με τον πρέ­σβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Ο Του­ρι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.