- Διαφήμιση -

Υπογραφή «Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας — Κύπρου — Ιορδανίας» για το έτος 2024

Το «Κοι­νό Σχέ­διο Δρά­σης (ΚΣΔ) Ελλά­δας – Κύπρου – Ιορ­δα­νί­ας» για το έτος 2024, υπε­γρά­φη χθες Τρί­τη, στο Αμμάν της Ιορ­δα­νί­ας, από τον Διευ­θυ­ντή της Διεύ­θυν­σης Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΓΕΕΘΑ Ταξί­αρ­χο Βασί­λειο Τσά­μη, τον Επι­κε­φα­λής του International Cooperation Department/DPO των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Ιορ­δα­νί­ας Brigadier General Muhammad Bader Al-Meqdadi και τον Διευ­θυ­ντή του Δ΄ Κλά­δου του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Εθνι­κής Φρου­ράς της Κύπρου Συνταγ­μα­τάρ­χη (ΠΒ) Αλκι­βιά­δη Αλκιβιάδη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.