- Διαφήμιση -

Εγκαινιάστηκε το 1ο Παιδιατρικό Κέντρο Διαχείρισης περιστατικών Κακοποίησης στη Β. Ελλάδα

Παρου­σία της A.E. της Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­νας Σακελ­λα­ρο­πού­λου τελέ­στη­καν σήμε­ρα 8 Νοεμ­βρί­ου, τα εγκαί­νια της Μονά­δας Φρο­ντί­δας για την Ασφά­λεια των Παι­διών, της Παι­δια­τρι­κής Κλι­νι­κής ΔΠΘ, στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Αλεξανδρούπολης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.