- Διαφήμιση -

Επίδομα θέρμανσης: Για ποιους αυξάνονται τα ποσά – Οι αλλαγές στα κριτήρια

Στα ίδια επί­πε­δα με πέρυ­σι θα κινη­θεί το επί­δο­μα θέρ­μαν­σης, χωρίς όμως, να υπάρ­χει επι­δό­τη­ση στην αντλία. Παράλ­λη­λα, αυξά­νο­νται τα ποσά για τις οικο­γέ­νειες με παιδιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.