- Διαφήμιση -

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια Οκτωβρίου – Οι τιμές ανά πάροχο

Ανα­κοι­νώ­θη­καν χθες, Τετάρ­τη 20/9, από τους παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας οι τιμές για τα τιμο­λό­για ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος Οκτωβρίου.

Ειδι­κά για την ΔΕΗ, αμε­τά­βλη­το στα 15,5 σεντς ανά κιλο­βα­τώ­ρα παρα­μέ­νει το οικια­κό τιμο­λό­γιο, σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις της επιχείρησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.