- Διαφήμιση -

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Δυναμική ανάπτυξη με επενδύσεις ύψους 100 εκατ. στην πενταετία

Σημα­ντι­κές επεν­δύ­σεις για την περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη της εται­ρεί­ας, συνο­λι­κού ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσα στην επό­με­νη πεντα­ε­τία, δρο­μο­λο­γεί η Ηπει­ρω­τι­κή Βιο­μη­χα­νία Εμφιαλώσεων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.