- Διαφήμιση -

Τεχνητή νοημοσύνη: Στην Ελλάδα η Sophia, το πιο εξελιγμένο ρομπότ στον κόσμο

Στην Ελλά­δα βρί­σκε­ται το πιο διά­ση­μο ανθρω­ποει­δές ρομπότ πολί­της, η Sophia. Για να τιμή­σει την παρου­σία της στο The Greek Festival, η Sophia προ­γραμ­μα­τί­στη­κε να μιλά­ει και την ελλη­νι­κή γλώσ­σα για πρώ­τη φορά και στις 9 Μαρ­τί­ου, στο πλαί­σιο διε­θνούς εκστρα­τεί­ας ενί­σχυ­σης της Ρόδου μετά τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές του 2023, το ρομπότ πρό­κει­ται να παρα­χω­ρή­σει συνέ­ντευ­ξη τύπου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.