- Διαφήμιση -

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e‑ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18- 22 Σεπτεμβρίου

Κατά την περί­ο­δο 18 έως 22 Σεπτεμ­βρί­ου θα κατα­βλη­θούν 69,6 εκατ. ευρώ σε 78.761 δικαιού­χους, στο πλαί­σιο των προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων κατα­βο­λών του e‑ΕΦΚΑ και της Δημό­σιας Υπη­ρε­σί­ας Απασχόλησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.