- Διαφήμιση -

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση σε τιμή χαμηλότερη από πέρυσι – Πότε θα δοθεί το επίδομα και σε ποιους

Ξεκι­νά­ει σήμε­ρα η διά­θε­ση του πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης και με τον τρό­πο αυτό εγκαι­νιά­ζε­ται και επί­ση­μα η χει­με­ρι­νή περί­ο­δος. Πάντως όπως και πέρυ­σι – με τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία – έτσι και εφέ­τος οι αβε­βαιό­τη­τες που υπάρ­χουν είναι αρκε­τές και αυτό διό­τι η κατά­στα­ση είναι έκρυθ­μη στη Μέση Ανα­το­λή και ουδείς είναι αυτή την στιγ­μή σε θέση να προ­βλέ­ψει, την διάρ­κειά του, την έντα­ση και το κυριό­τε­ρο όλων το βαθ­μό εμπλο­κής των άλλων κρα­τών της περιο­χής στον πόλεμο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.