- Διαφήμιση -

Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή για τις καταγγελίες κατά της αισχροκέρδειας

Με «εργα­λείο» την τεχνο­λο­γία και «σύμ­μα­χο» τους κατα­να­λω­τές σχε­διά­ζει το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης, μέσω μιας νέα εφαρ­μο­γής, να ενι­σχύ­σει τους ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς της αγο­ράς, κατά των φαι­νο­μέ­νων αισχροκέρδειας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.