- Διαφήμιση -

Προϋπολογισμός 2024: Η «ακτινογραφία» των μέτρων – Τι αλλάζει στους συντελεστές ΦΠΑ

Ξεπερ­νούν τα 2 δισ. ευρώ οι δημο­σιο­νο­μι­κές παρεμ­βά­σεις για την ενί­σχυ­ση των εισο­δη­μά­των και την  αντι­με­τώ­πι­ση των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των, που προ­βλέ­πει ο νέος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Οικο­νο­μία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.