- Διαφήμιση -

Τι αλλάζει στα «Εξοικονομώ» — Νέα δεδομένα στα πρότυπα του επιδόματος θέρμανσης

Την ώρα που πλη­σιά­ζουν οι κατα­λη­κτι­κές προ­θε­σμί­ες για την υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων συμ­με­το­χής στα προ­γράμ­μα­τα «Εξοι­κο­νο­μώ 2023» και «Εξοι­κο­νο­μώ-Ανα­και­νί­ζω για Νέους», το υπουρ­γείο Ενέρ­γειας και Περι­βάλ­λο­ντος εξε­τά­ζει τις αλλα­γές που θα υιο­θε­τη­θούν στον επό­με­νο κύκλο των προγραμμάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.