- Διαφήμιση -

Μέτρα στήριξης πληγέντων: Από τη Δευτέρα ανοιχτή η πλατφόρμα πρώτης αρωγής

Σε 2.500 ανέρ­χο­νται οι αυτο­ψί­ες σε Μαγνη­σία – Φθιώ­τι­δα και Λάρι­σα, ενώ από αύριο ανοί­γει η πλατ­φόρ­μα της πρώ­της αρω­γής, όπως ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης σήμε­ρα το από­γευ­μα της Κυρια­κής (10/9) στην έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση μετά τη σύσκε­ψη που είχε στη Λάρισα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.