- Διαφήμιση -

26 Οκτωβρίου 1912: Η Ιστορία της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης

Από τις αρχές Οκτω­βρί­ου του 1912 η Ελλά­δα βρι­σκό­ταν σε πόλε­μο με την παρα­παί­ου­σα Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, έχο­ντας ως συμ­μά­χους τη Βουλ­γα­ρία και τη Σερ­βία (Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος). Θέα­τρο των επι­χει­ρή­σε­ων, η περιο­χή της Μακεδονίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.