- Διαφήμιση -

Προσλήψεις 111 δασκάλων παράλληλης στήριξης

Ανα­κοι­νώ­θη­καν τα ονό­μα­τα των 111 ανα­πλη­ρω­τών εκπαι­δευ­τι­κών του κλά­δου ΠΕ 70-Δασκά­λων για την παρο­χή εξει­δι­κευ­μέ­νης εκπαι­δευ­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης (παράλ­λη­λη στή­ρι­ξη) σε μαθη­τές με ανα­πη­ρί­ες και ειδι­κές εκπαι­δευ­τι­κές ανάγκες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.