- Διαφήμιση -

Επίσημη πρώτη για τα φετινά Χριστούγεννα — Φωταγωγήθηκε το πρώτο δέντρο στον Ταξιάρχη

Αρκε­τός κόσμος βρέ­θη­κε στην κεντρι­κή πλα­τεία του Ταξιάρ­χη για να τη φωτα­γώ­γη­ση του χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου δέντρου. Το έλα­το ύψους 13 μέτρων είναι το πρώ­το χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο που στο­λί­στη­κε στην Ελλάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.