- Διαφήμιση -

Σχολική Βία: Κατατέθηκαν 6 αναφορές στην ψηφιακή πλατφόρμα https://stop-bullying.gov.gr

Συνο­λι­κά 6 ανα­φο­ρές κατα­τέ­θη­καν στην ψηφια­κή πλατ­φόρ­μα https://stop-bullying.gov.gr για περι­στα­τι­κά Σχο­λι­κής Βίας και Εκφο­βι­σμού, από χθες που ξεκί­νη­σε η λει­τουρ­γία του,  σύμ­φω­να με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Παιδείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.